traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

Schriftlezingen van de dag
klik hier voor de liturgische lezingen van de dag

beluister Radio Maria tijdens het surfen, 32 Kb/sec. ('Windows Media Player' vereist)

 

het charisma van de Zwartzusters van Bethel


kastanjeboom bij zonsopgang

Wij, Zwartzusters van Bethel, beleven een intense vreugde

 • als wij ons bewust zijn van onze roeping als religieuze;
 • als wij proberen, met Gods genade, goede vruchten voort te brengen;
 • als wij, door ons getuigenis en ons gebed, jonge mensen met roeping gastvrij in onze gemeenschap mogen ontvangen.

De Kastanjeboom met Pelikaan is het beeld van de allesgevende liefde van Christus in de Eucharistie.

I. Onze relatie met God

de Verrijzenis van Christus. Schilderij van Hendrik van den Broeck (1519-1597)
Verrijzenis van Christus. Schilderij van Hendrik van den Broeck (1519-1597)

Deze relatie bestaat uit

 • de ervaring in ons dagelijks leven van de liefde van God en de kracht van de H. Geest;
 • het in dienst voelen staan van God en van daaruit willen werken aan Zijn opdracht: het verwerkelijken van het Rijk Gods, door mee te werken aan Zijn scheppingsplan;
 • het halen van onze inspiratie bij Jezus Christus, die zich in het Evangelie zo menselijk toont in Zijn leven. Wij ontmoeten Hem in de mensen (broeders en zusters) met wie en voor wie leven en werken;
 • het putten van inspiratie uit het leven en uit de geschriften van de H. Augustinus;
 • het proberen om de constituties van de Congregatie vernieuwend te beleven.

II. Onze persoonlijke ontwikkeling als religieuze

Een Zwartzuster heeft de droom iets méér van haar leven te maken, een gedrevenheid om anderen een gevoel van welzijn te geven. Wij zien ons religieus leven als een blijvende getuigenis afleggen van
 • trouw aan de geloften die we hebben uitgesproken;
 • vreugde in ons leven en werken;
 • persoonlijke liefde voor de Heer;
 • verbondenheid met onze Congregatie;
 • engagement voor onze eigen leefgemeenschap;
 • inzet voor onze medemensen in nood.

Pieta (Michelangelo)
Piëta. Michelangelo, 1499. Vaticaan, St. Pietersbasiliek.

De diepe zin van ons leven is dienstbaarheid en beschikbaarheid, twee krachtlijnen van ons charisma. Het maakt ons blij om ons werk te verrichten en wij doen dat met overgave. In alles wat we doen en zijn willen we onze diepe levensvreugde tonen en daardoor kunnen we ook bij anderen enthoesiasme wekken.

In alles wat wij doen en zijn willen wij een diepe levensvreugde tonen en daardoor ook bij anderen enthousiasme wekken. Om dienstbaarheid te kunnen ontwikkelen en bewaren is het nodig
dat wij van onszelf houden.
Pas dan kunnen wij, vanuit een spontane beschikbaarheid, de andere mens blijmoedig tegemoet treden en een relatie met haar of hem aangaan die voor beiden vruchtbaar is.

St. Augustinus, de inspiratiebron voor de spiritualiteit van de Zwartzusters.
St. Augustinus, onuitputtelijke inspiratiebron voor de spiritualiteit van de Zwartzusters. (S. Botticelli, 1480)

Voor ons als religieuzen is groeien een absolute voorwaarde. Wij doen dat door

 • regelmatig gebed, zowel persoonlijk als in gemeenschap;
 • regelmatige bezinning;
 • religieuze, persoonlijke en beroepsgerichte (bij)scholing, zowel in theologie en catechese, als op het vlak van communicatie en organisatie.

Ook gastvrijheid en vriendschap zijn twee kernwoorden in onze Augustijnse manier van leven. Wij zijn open naar onze medezusters en naar de mensen, wij proberen vriendelijk te zijn en op een gewone manier ons leven te leiden. In onze omgang met de mensen is het belangrijk om te luisteren en zo hun noden te ontdekken en hen een gevoel van welzijn te geven.

III. Ons leven in gemeenschap


Het leven in gemeenschap is een opgave en een steun voor elke zuster. Maar de vreugde die ze daaraan beleeft wordt soms getemperd…

 • als de gedragingen en opvattingen van de zusters sterk verschillen;
 • als dominante karakters anderen platdrukken;
 • als iedereen afwachtend alle initiatief aan de anderen laat;
 • als iets gunnen moeilijk wordt vanuit een eeuwig vergelijken;
 • als rivaliteit en jaloersheid een rustig zelfvertrouwen verhinderen.

Wij trachten ook dan niet af te haken, want dat geeft een gevoel van ontrouw en maakt niet gelukkig.

 1. In België neemt het leven in de gemeenschap een steeds grotere plaats in, nu voor velen het werk buitenshuis minder mogelijk is.
  Aandacht en zorg geven aan elkaar, elkaar dragen, bekommerd zijn om mekaar, elkaar aanvaarden in het anderszijn en in de fysische beperkingen niet kwetsen: dit zijn gedragswijzen en houdingen die wij verder gaan ontwikkelen en ons zodanig "eigen" moeten maken, dat ze gaan behoren tot onze levensstijl.

 2. In Brazilië is er voor jonge mensen veel werk op uiteenlopende vlakken.
  Gebed met de gemeenschap en samen een gezellige tafel delen zijn een grote kracht. Zij maken ons leven en samenwonen vruchtbaar. We willen leven: "samen op weg naar God".
In een gemeenschap waar zo geleefd wordt zullen zusters werkelijk naar elkaar luisteren, zorg hebben voor elkaar en de andere als gast beschouwen! Zo zullen de zusters door hun gedrag getuigen zijn van het Rijk Gods.

Werd over christenen niet ooit gezegd: "Zie eens hoe ze elkaar liefhebben" ?

IV. Zending en werk


Het werk dat wij verrichten, in openheid en aandacht voor de tekenen van de tijd, draagt bij tot de verlichting van de grote fysische en sociale noden in onze samenleving. Kerk wil dienst aan de wereld zijn: "licht voor deze wereld". Daarom moet het weldadig zijn voor de mensen voor wie wij ons inzetten. Ook ons pastoraal werk zal gericht zijn op het dienen van onze broeders en zusters in nood.

 • zieken bezoeken;
 • catechese geven;
 • evangeliseren;
 • leiding geven, organiseren en mensen begeleiden;
 • bijbelbezinning;
 • zorg voor kinderen, bejaarden, gevangenen;
 • huishoudelijk werk;
 • een boodschap doen;
 • een inspirerend en troostend woord;
 • onderricht.

Ons werk willen wij doen in onderlinge samenwerking. Wij willen elkaar hierbij tot steun zijn, van elkaar leren en een inspiratie zijn voor jonge vrouwen die affiniteit voelen met onze vorm van leven.

Vanuit dit perspectief willen wij, Zwartzusters van Bethel, één van hart en één van ziel, zonder onszelf grenzen te stellen, op weg gaan vanuit onze roeping om ook in deze tijd God te (laten) vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarbij wegen zullen ontdekken, waarlangs wij onze eigen voltooiing als religieuze dichterbij brengen én onze medemensen in nood laten groeien in welbevinden.

Het wapenschild van de zwartzusters met de lijfspreuk 'Bonos fructus facere' (= goede vruchten voortbrengen)
Wapenschild van de Zwartzusters met de lijfspreuk "Bonos fructus facere" (= goede vruchten voortbrengen).

© Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: zwartzusters.brugge@telenet.be